A Petrányi-Autó Kft. (1106 Budapest, Kerepesi út 105., Cg. 01-09-073593) mint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal NAIH-58751/2012. számon nyilvántartásba vett adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info-tv.) foglaltaknak megfelelően, a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint végez adatkezelő tevékenységet. Amennyiben kifejezetten nem jelezzük, a jelen tájékoztatóban szereplő fogalmak, kifejezések megegyeznek az Info-tv.-ben meghatározott fogalmakkal, kifejezésekkel.

I. Adatkezelés elvei

A Petrányi-Autó Kft. az adatkezelési tevékenységét a jelen tájékoztatóban foglalt célból végzi, törvényes és tisztességes módon, az adatkezelési tevékenység során annak minden fázisában biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

II. Adatkezelés jogalapja

A Petrányi-Autó Kft. az ügyfelek által önkéntesen átadott adatok kezelését végzi, melynek során minden esetben rendelkezik az adatok érintettjének az adatkezeléshez történő hozzájárulásával. Az ügyfél az adatkezeléshez történő hozzájárulást önkéntesen adja meg, a Regisztrációs Adatlap kitöltésével és aláírásával egyidejűleg.

Amennyiben a Petrányi-Autó Kft. kötelező adatkezelési tevékenységet is folytat, erről külön is tájékoztatást nyújt az érintettek részére.

III. Adatkezelés célja

A Petrányi-Autó Kft. az adatkezelést részben a vállalt szerződéses kötelezettségei teljesítése érdekében, részben egyéb célokból végzi. Ilyen egyéb cél többek között: a saját ügyféladatbázis pontosságának és aktualitásának megőrzése, rendszerezése, folyamatos tisztítása. További cél a piaci trendek feltérképezése, elemzések készítése, nem marketing célú figyelmeztetések küldése (pl. rövid időn belül lejáró műszaki érvényességről), a tevékenységéről, termékeiről, szolgáltatásairól szóló tájékoztatók megküldése, hagyományos és DM-marketing anyagok küldése a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

IV. Adatkezelés időtartama, adatfeldolgozás

A Petrányi-Autó Kft. a rendelkezésére bocsátott adatokat – amennyiben az érintett másként nem rendelkezik – 10 évig kezeli.

A Petrányi-Autó Kft. a rendelkezésére bocsátott adatokat adatfeldolgozás céljából továbbíthatja az RSG-Direct Kft. vagy más adatfeldolgozó részére.

V. A kezelt adatok köre

A Petrányi-Autó Kft. az alábbi ügyféladatokat kezeli: név (születési név), anyja neve, születés helye és ideje, lakcím, székhely, cégjegyzék-szám, bankszámlaszám, adószám, adóazonosító jel, telefonszám, fax szám, e-mail cím, aláírás, szerződésszám, munkalap száma, fizetési határidő, fizetési ütemezés, fizetés módja, kapcsolattartó személye és elérhetősége, vezetői engedély száma, személyi igazolvány száma, lakcímkártya száma, személyi azonosító jel, gépjármű azonosító adatai (rendszám, alvázszám, motorszám, szín, felszereltség, műszaki állapot jellemzői, alkatrészek és azok azonosítói, stb.).

VI. Adatbiztonság

A Petrányi-Autó Kft. az adatkezelési műveleteket úgy tervezte meg és úgy hajtja végre azokat, hogy az Info-tv., valamint más adatvédelmi szabályok alapján biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Ennek keretében a Petrányi-Autó Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, védi azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől, megsemmisítéstől, megsemmisüléstől, sérüléstől, hozzáférhetetlenné válástól.

A Petrányi-Autó Kft. az adatkezelési tevékenység során figyelembe veszi a technikai fejlődést, törekszik az adatbiztonság biztosítása és fenntartása érdekében a lehető legbiztonságosabb technológia alkalmazására.

A Petrányi-Autó Kft. papír alapú és elektronikus adatkezelést egyaránt folytat. A papír alapon rendelkezésre álló adatokat a társaság székhelyén és telephelyein, míg az elektronikus úton rögzített adatokat számítógépes szervereken őrzi; az adatbiztonság kapcsán ismertetett célokat és törekvéseket mindkét adatkezelési mód esetében alkalmazza, illetve figyelembe veszi.

VII. Adattovábbítás

A Petrányi-Autó Kft. az adatkezelési tevékenysége során birtokába jutott adatokat adatfeldolgozás céljából továbbíthatja az RSG-Direct Kft., illetve esetlegesen más adatfeldolgozó részére. Fentieken túlmenően – hivatalos megkeresés esetén, az ott meghatározott terjedelemben, a megkeresés teljesítéséhez szükséges mértékben – adatszolgáltatást nyújt a bíróság, ügyészség, nyomozóhatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, illetve egyéb, jogszabályban meghatározott más hatóság, szerv részére.

VIII. Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett kezdeményezheti a Petrányi-Autó Kft.-nél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés esetét kivéve- törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére a Petrányi-Autó Kft. tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. A tájékoztatás kizárólag az Info-tv.-ben meghatározott esetekben tagadható meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő Petrányi-Autó Kft. írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő Petrányi-Autó Kft. tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A személyes adatot törölni kell, ha a kezelése jogellenes, ha az érintett az Info-tv. 14. § c.) pontjában foglaltak szerint kéri, ha az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, ha azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

IX. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint törvényben meghatározott egyéb esetben. Az adatkezelő Petrányi-Autó Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

X. Bírói út igénybevétele

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a IX. pontban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

XI. Elérhetőségek

Adatkezelő: 
Cégnév: Petrányi-Autó Kft. 
Székhely: 1106 Budapest, Kerepesi út 105. 
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-073593 
Tel./fax: + 36 1 260 5050 
E-mail: info@fordpetranyi.hu

Adatfeldolgozó: 
Cégnév: RSG-Direct Kft. 
Székhely: 1097 Vaskapu u. 10-14 földszint 5/D 
Cégjegyzékszám: 01-09-940234 
Telefon: +36 1 788 6283 
Fax: +36 1 789 0755 
Email: rsg-direct@rsg-direct.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Tel./fax: +36 (1) 391-1400 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Web: http://naih.hu

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk.